Usługi

 • Tłumaczymy dokumenty wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego – wykaz najczęściej tłumaczonych dokumentów poniżej
 • Piszemy pisma, życiorysy i listy do urzędów zagranicznych lub osób prywatnych.
 • Dzwonimy do Niemiec.
 • Wyliczamy akcyzę, wypełniamy formularz VAT 24 (do aut sprowadzanych z zagranicy).
 • Odzyskujemy zasiłek rodzinny z Niemiec tzw. Kindergeld.  (wykaz potrzebnych dokumentów poniżej)
 • Odzyskujemy podatek z Niemiec.
 • Zajmujemy się odszkodowaniami (rentą) w Niemczech

Jesteśmy skuteczni w sprawach zwrotów, ponieważ współpracujemy z kancelarią notarialną w Niemczech.

Zapraszamy do biura!

 

Najczęściej tłumaczone dokumenty:
dokumenty samochodowe (rejestracja pojazdu z zagranicy): dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu, umowa na zakup pojazdu używanego (komplety w zależności od kraju)
korespondencja zagraniczna np. z urzędami zagranicznymi, listy i tp.
zaświadczenie o zameldowaniu, o uczęszczaniu dziecka do szkoły i inne potrzebne uzyskania zasiłku rodzinnego za granicą
akt urodzenia
akt małżeństwa
dyplom
akt zgonu
świadectwo szkolne, maturalne
zaświadczenie o niekaralności
poświadczenie zameldowania
wyrok sądowy
apostille
świadectwo pracy
zaświadczenie z urzędu pracy
zaświadczenie o pracy i otrzymywanym wynagrodzeniu
umowa o pracę
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
nadanie numeru NIP, regon
zaświadczenie lekarskie, wyniki badań lekarskich, zwolnienie lekarskie
wypisy szpitalne, orzeczenia lekarskie
karty informacyjne o stanie zdrowia
polisy ubezpieczeniowe
legitymacje ubezpieczeniowe
poświadczenia ZUS KRUS
decyzje o przyznawaniu świadczeń rodzinnych, prawach do zasiłków
prawo jazdy
dowód osobisty
wyciąg z ksiąg ochrzczonych
poświadczenie bierzmowania
zaświadczenie o pozwoleniu na zawarcie małżeństwa za granicą
zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, ze studiów
życiorys
strona www
Zadaniem tłumacza przysięgłego jest wierne, zgodne z określonymi zasadami tłumaczenie dokumentu przedstawionego mu w dowolnej formie – może to byc oryginał, kserokopia, faks czy skan dokumentu.

Biuro oraz współpracujący z nim Tłumacze, zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych w związku z wykonywanym na rzecz Zamawiającego tłumaczeniem, w szczególności do zachowania w tajemnicy treści tłumaczonych dokumentów lub pisanych listów.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

Niezbędna jest kopia dokumentów od pracodawcy: Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnung der Netto/Brutto-Bezüge za okres, za który chcemy się starać o dodatek.

Jeśli chcemy otrzymywać zasiłek na bieżąco i nie mamy jeszcze Lohnsteuerbescheinigung, wystarczy ostatni Abrechnung oraz zaświadczenie Arbeitgeberbescheinigung, które wystawi pracodawca. Wzór tego Arbeitsgeberbescheinigung do wypełnienia przez pracodawcę mogę przesłać mailem.

Dodatkowo należy posiadać:

 • kopię skróconego aktu małżeństwa (unijnego lub polskiego przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego),
 • kopię aktu urodzenia dziecka / dzieci (unijnego lub polskiego przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego),  
 • zaświadczenie o zameldowaniu członków rodziny (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),  
 • zaświadczenie o meldunku w Niemczech osoby wnioskującej – jeśli jest zameldowana w Niemczech (po niemiecku),
 • zaświadczenie o nauce dziecka pełnoletniego ze szkoły lub uczelni w Polsce (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
 • kopia dowodu tożsamości – wnioskodawcy,
 • zaświadczenie o polskim zasiłku (np. z ZUS, ROPS, MOPS). Jest to zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku w Polsce lub potwierdzenie okresu czasu, w jakim było pobierane to świadczenie i wysokości pobieranych świadczeń (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)  

(Niektóre Familienkasse żądają przedłożenia druków E401 i E 411 ale urzędy polskie (a w szczególności w okolicach Przeworska)  nie chcą podbijać tych druków, więc prościej jest skompletować wymienione wyżej zaświadczenia)

WNIOSEK Po skompletowaniu powyższych dokumentów należy wypełnić wniosek o zasiłek czyli Antrag auf Kindergeld. Oczywiście udostępniam potrzebne druki i służę pomocą przy wypełnianiu tego dokumentu. Do wypełniania wniosku należy przygotować numer konta, na które będą przelewane pieniądze.

Wszystkie  dokumenty należy złożyć u mnie w biurze, wypełniamy wniosek o zasiłek i rozpoczynamy proces ubiegania się o zasiłek (cały proces może trwać kilka miesięcy)